Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden City Outdoor Signs b.v.

 

 

 1. Benamingen
  • City Outdoor Signs: de Leverancier;
  • Huurder:diegene aan wie, overeenkomstig deze voorwaarden, een bedrijfsnaamvermelding is verhuurd;
  • Frame: een uit aluminium profielen opgebouwd portaalframe waarin bedrijfsnaamvermeldingen kunnen worden aangebracht;
  • Bedrijfsnaamvermelding: een aluminium paneel waarop een belettering is aangebracht;
  • Belettering: een afbeelding bestaande uit tekst vervaardigd uit kunststof folie en duurzaam aangebracht op een bedrijfsnaamvermelding;
  • Concessiegever: iedere derde partij met wie City Outdoor Signs een overeenkomst heeft voor het plaatsen en exploiteren van de bewegwijzering.

 

 1. Algemene bepalingen
  • Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen City Outdoor Signs en huurder. Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlandse recht;
  • De belettering moet voldoen aan de Nederlandse Reclame Code, aan de bepalingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, het gemeentelijk reclamebeleid en de algemeen geldende normen m.b.t. ethiek en goede zeden;

 

 1. Omvang van de overeenkomst
  • Een overeenkomst met City Outdoor Signs voor het huren van een bedrijfsnaamvermelding omvat de huur van één of meerdere bedrijfsnaamvermelding(en) in een frame. Het frame en de bedrijfsnaamvermeldingen blijven eigendom van City Outdoor Signs;
  • Productie en plaatsing van het frame wordt door en voor rekening van City Outdoor Signs verzorgd;
  • De productie en plaatsing van de bedrijfsnaamvermelding wordt door City Outdoor Signs, voor rekening van huurder, verzorgd.

 

 1. Aanlevering en wijziging van bedrijfsnaamvermelding
  • Huurder verplicht zich om binnen 14 dagen na ondertekening van deze overeenkomst het materiaal dat benodigd is voor het opmaken van de bedrijfsnaamvermelding aan te leveren;
  • Indien de bedrijfsnaamvermelding nadien moet worden aangepast zijn de kosten van deze aanpassing voor huurder;
  • Indien huurder een bedrijfsnaamvermelding wil wijzigen zal City Outdoor Signs deze wijziging uitvoeren;
  • Als vergoeding voor het wijzigen van de bedrijfsnaamvermelding wordt een bedrag in rekening gebracht volgens het dan geldende tarief.

 

 1. Aansprakelijkheid
  • City Outdoor Signs is jegens de huurder niet aansprakelijk voor schade welke op enigerlei wijze verband houdt  met het hebben, onderhouden, verplaatsen of verwijderen van frames en bedrijfsnaamvermeldingen, anders dan de directe schade, welke het gevolg is van toerekenbare tekortkoming van City Outdoor Signs. City Outdoor Signs zal in dat geval de schade vergoeden tot een bedrag van maximaal € 450.000,00 per gebeurtenis;
  • Schade aan frames en bedrijfsnaamvermeldingen als gevolg van externe oorzaken wordt door en voor rekening van City Outdoor Signs hersteld.
  • City Outdoor Signs kan niet aansprakelijk gesteld worden, indien verwijzingen naar bedrijven door overmacht van City Outdoor Signs verwijderd of verplaatst worden.
  • Bovenstaande zal huurder dan ook nimmer het recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige met deze samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
  • Een reclame betreffende een levering of het bedrag van de factuur, dient binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk aan City Outdoor Signs te zijn gemeld. Reclame schort de betalingsverplichting niet op. Bij schade of ondeugdelijke levering moet City Outdoor Signs altijd in de gelegenheid worden gesteld het product/onderdeel te herstellen en zo nodig te her leveren. Indien dit niet mogelijk is, gaat de aansprakelijkheid van City Outdoor Signs nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde van het beschadigde of ondeugdelijk geleverde onderdeel/product. City Outdoor Signs is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertragingsschade, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

 

 1. Locatie
  • Aan de locaties van de bewegwijzering op onze website of verstrekte plattegronden, kunnen geen rechten worden ontleend. De locaties van de bewegwijzering kunnen in werkelijkheid afwijken. City Outdoor Signs zal zoveel mogelijk trachten de bedrijfsnaamvermeldingen of frames geplaatst te houden op de bij het sluiten van de overeenkomst opgegeven locatie. Indien door omstandigheden van welke aard dan ook, de locatie van de bedrijfsnaamvermeldingen, of frames, gewijzigd dient te worden geeft zulks aan de huurder geen enkel recht op ontbinding van de gesloten overeenkomst dan wel opschorting van betaling van verschuldigde bedragen.
  • Huurder verplicht zich eventuele beschadiging of verdwijning van de bedrijfsnaamvermelding per mail aan City Outdoor Signs te melden. Indien dit niet wordt gedaan, wordt door City Outdoor Signs aangenomen dat de bedrijfsnaamvermelding zich in prima staat bevindt. Over de tijdsduur, langer dan drie maanden, dat de bedrijfsnaamvermelding niet is geplaatst, wordt door City Outdoor Signs een restitutie verleend vanaf de dag dat de melding per mail City Outdoor Signs heeft bereikt.

 

 1. Vergoedingen
  • Als vergoeding voor het huren van een bedrijfsnaamvermelding wordt jaarlijks, aan het begin van elk contractjaar, een bedrag in rekening gebracht volgens het afgesproken tarief. City Outdoor Sign is gerechtigd huurder jaarlijks met ingang van 1 januari een inflatiecorrectie door te berekenen conform het CBS CPI-alle huishoudens.
  • Bedrijfsnaamvermeldingen in de gemeente Rotterdam kunnen onderhevig zijn aan door Gemeentebelastingen Rotterdam geheven reclamebelasting. Het tarief wordt jaarlijks per 1 januari vastgesteld door de Gemeenteraad van Rotterdam voor de duur van een kalenderjaar. City Outdoor Signs kan dit tarief bij huurder in rekening brengen indien dit zo wordt overeengekomen met Gemeentebelastingen Rotterdam;
  • Al onze aanbiedingen en prijslijsten, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk een termijn is gesteld. City Outdoor Signs behoudt zich te allen tijde het recht voor om opdrachten te weigeren. De inhoud van een verstrekte opdracht is evenwel direct bindend voor huurder. Door huurder –al dan niet onder verwijzing naar eigen inkoopvoorwaarden- gestelde condities, die van deze algemene voorwaarden afwijken, zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door City Outdoor Signs aanvaard. Toezeggingen en verklaringen door, en afspraken met vertegenwoordigers van City Outdoor Signs, binden City Outdoor Signs slechts voor zover deze schriftelijk door City Outdoor Signs aan huurder zijn bevestigd.
  • City Outdoor Signs behoudt zich het recht voor om verhogingen na onze orderbevestiging in lonen, grondstofprijzen en heffingen van overheidswege (met name belastingen) aan huurder door te belasten, voor die hoeveelheid welke ten tijde van het ingaan van de verhoging nog door City Outdoor Signs moet worden geleverd.
  • In geval van wijziging of verplaatsing van een bedrijfsnaamvermelding, wordt een bedrag volgens de dan geldende tarieven in rekening gebracht. De wijziging wordt uitgevoerd, zo dicht mogelijk, op het door de huurder aangegeven tijdstip mits er tenminste 8 weken tussen aanvraag en uitvoering zitten;
  • De betaaltermijn bedraagt 28 dagen. Automatische betaling is mogelijk indien huurder City Outdoor Signs hiertoe machtigt;
  • Wanneer de facturen niet binnen de in artikel 6.4 genoemde termijn zijn voldaan, zal huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim zijn, en zal vanaf de vervaldatum van de factuur een rentepercentage van 1% per maand verschuldigd zijn.

 

 1. Duur en verlenging van de overeenkomst
  • Een overeenkomst voor het huren van een bedrijfsnaamvermelding komt tot stand door het ondertekenen van een daartoe door City Outdoor Signs verstrekt Overeenkomstformulier;
  • De overeenkomst gaat in op de 1e dag van de volgende maand na plaatsingsdatum;
  • De overeenkomst heeft een looptijd van minimaal vijf jaar, welke periode telkens stilzwijgend wordt verlengd met eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst door een der partijen tenminste drie maanden voor het eindigen van de looptijd per aangetekende brief is opgezegd;
  • Ongeacht de in de overeenkomst of offerte vermelde duur van de overeenkomst, wordt een overeenkomst gesloten voor maximaal de duur dat City Outdoor Signs gerechtigd is ingevolge de overeenkomst met de concessiegever de bedrijfsnaamvermelding/frames te plaatsen en exploiteren.
  • Wanneer huurder zijn bedrijf of bedrijfsactiviteiten overdraagt aan een derde verplicht hij zich aan die betreffende derde alle rechten en plichten, voortvloeiende uit de overeenkomst, op te leggen. Tevens dient huurder er voor zorg te dragen dat tussen die derde en City Outdoor Signs een overeenkomst gesloten wordt van dezelfde strekking en met dezelfde restant overeenkomstduur als onderhavige overeenkomst. Indien het niet lukt een overeenkomst met deze derde te sluiten blijft de huurder verplicht tot betaling van de verschuldigde vergoedingen voor de resterende periode van de overeenkomst.
  • City Outdoor Signs is bevoegd al haar rechten, voortvloeiende uit de overeenkomst, over te dragen aan een ander, mits deze ander zich verplicht alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op zich te nemen.
  • Bij beëindiging van de overeenkomst worden de bedrijfsnaamvermeldingen tegen een vergoeding van €49,- per bedrijfsnaamvermelding verwijderd.
  • Als de overeenkomst vroegtijdig eindigt, worden de bedrijfsnaamvermeldingen tegen een afkoopsom van €140,- (ex. BTW) per bedrijfsnaamvermelding verwijderd.

 

 1. Tijdelijke verwijdering
  • Wanneer dit om redenen van openbaar belang, wegens het verrichten van werkzaamheden, of anderszins noodzakelijk is, zal een frame tijdelijk verwijderd worden;
  • City Outdoor Signs zal bij tijdelijke verwijdering zorgdragen voor het verwijderen, opslaan en terugplaatsen. De kosten hiervan komen ten laste van City Outdoor Signs;
  • Indien de tijdelijke verwijdering, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, langer duurt dan drie maanden zal City Outdoor Signs gedurende de periode dat de bedrijfsnaamvermelding geen dienst heeft kunnen doen de vergoeding voor de huur van de bedrijfsnaamvermelding crediteren;
  • Indien de desbetreffende bedrijfsnaamvermelding niet meer op dezelfde locatie kan worden teruggeplaatst, zal door City Outdoor Signs zo mogelijk een andere locatie worden aangeboden. Indien geen andere locatie ter beschikking kan worden gesteld of indien huurder niet akkoord gaat met de ter beschikking gestelde locatie, zal de overeenkomst tussentijds worden aangepast, c.q. beëindigd.

 

 1. Verplaatsing van bedrijfsnaamvermeldingen op verzoek
  • Op verzoek van de huurder kan een bedrijfsnaamvermelding worden verplaatst naar een andere locatie;
  • Indien City Outdoor Signs instemt met verplaatsing zal voor de nieuwe locatie een nieuwe huurovereenkomst worden opgesteld. De huurovereenkomst voor de te verlaten locatie zal worden beëindigd op de ingangsdatum van de overeenkomst voor de nieuwe locatie;
  • De verplaatsing zal worden uitgevoerd door City Outdoor Signs voor rekening van huurder;
  • Na de verplaatsing is huurder een tarief verschuldigd zoals dat door CityTec in rekening wordt gebracht volgens het dan geldende tarief. Dit tarief kan afwijkend zijn van het tot dan toe in rekening gebrachte tarief;
  • Indien de verplaatsing verband houdt met verhuizing van het bedrijf van huurder en City Outdoor Signs kan voor de nieuwe vestigingsplaats geen alternatieve locatie bieden, dan vervalt de huurovereenkomst aan het einde van het lopende contractjaar;
  • Huurder dient City Outdoor Signs schriftelijk van de verhuizing in kennis te stellen. Verhuisbericht en uitschrijving van Kamer van Koophandel dienen overlegd te worden.

 

 1. Wanprestatie
 • Indien huurder enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt of niet na kan komen, en gevolgd door schriftelijke ingebrekestelling door City Outdoor Signs niet in staat is of bereid is deze verplichtingen alsnog na te komen, is City Outdoor Signs gerechtigd de bedrijfsnaamvermeldingen op kosten en voor risico van huurder te verwijderen, onverminderd de verplichting van huurder tot betaling van de over de resterende periode van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, vermeerderd met de kosten voor verwijdering van de bedrijfsnaamvermeldingen;
 • Indien City Outdoor Signs als gevolg van het niet nakomen door huurder van zijn verplichtingen genoodzaakt wordt de overeenkomst te beëindigen zal het gehele verschuldigde bedrag voor de resterende contractsduur, vermeerderd met door City Outdoor Signs gemaakt kosten, direct opeisbaar zijn;
 • Indien huurder niet aan de betalingsverplichting voldoet en City Outdoor Signs zich genoodzaakt ziet de zaak uit handen te geven aan derde,  is huurder gehouden om de schade die daaruit voortvloeit, te weten de buitengerechtelijke kosten welke City Outdoor Signs aan deze derde verschuldigd zal zijn, aan City Outdoor Signs te vergoeden. Deze schade bedraagt 15% van het door huurder verschuldigde, een en ander met een minimum van € 75,00 (ex. BTW).

 

 1. Slotbepalingen
 • Deze voorwaarden treden in werking op 1 januari 2015;
 • Met ingang van deze datum komen alle eerdere voorwaarden, betrekking hebbende op het huren van bedrijfsnaamvermeldingen te vervallen;
 • Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden van City Outdoor Signs”, zijn gedeponeerd bij City Outdoor Signs, liggen aldaar ter inzage en zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar;
 • Deze voorwaarden en de op grond daarvan van toepassing zijnde voorschriften, regelingen en richtlijnen, kunnen door City Outdoor Signs worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking dertig dagen na de dag waarop de wijzigingen zijn bekendgemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten;
 • In alle gevallen, waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van City Outdoor Signs.